Πρόσβαση

From Terms

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
-
πρόσβαση:[[access]]
+
Πρόσβαση:[[Access]]
-
[[Category:Technical Terms]]
+
[[Category:All Technical Terms]]
[[Category:Ελληνικοί Τεχνικοί Όροι]]
[[Category:Ελληνικοί Τεχνικοί Όροι]]

Revision as of 09:13, 26 February 2010

Πρόσβαση:Access

Personal tools